Util » Înregistrare dosar

In vederea constituirii dosarului de executare este nevoie de următoarele documente:

  • cerere de executare (a se vedea pagina Modele cereri pentru documentul in Word);

Executornacu.ro - Depunere dosar

  • copie act de identitate al părţii care solicită executarea silită în cazul persoanelor fizice sau certificat constatator de la Registrul Comerţului pentru persoane juridice;
  • dovada calităţii de reprezentant (împuternicire avocaţială, procură, contract de mandat,  s.a) – dacă este cazul;
  • titlul executoriu în original sau în copie legaliazată (hotărâre judecătorească legalizată, hotărâre arbitrală, contract de credit,  contract de împrumut, contract de leasing, bilet la ordin, cambie, filă CEC, contract de asistenţă juridică, s.a);
  • taxă de timbru în cuantum de 20 lei – aferentă fiecărui titlu executoriu;
  • copii legalizate ale rapoartelor de expertiză (dacă este cazul);
  • contravaloarea cheltuielilor necesare demararii procedurii de executare (sumele şi termenele de plată se vor stabili împreună cu executorul judecătoresc).