Util » Comunicare notificări

Pentru transmiterea unei notificări se vor depune la sediul biroului executorului judecătoresc următoarele documente:

  • cerere de comunicare a notificării (a se vedea pagina Modele cereri) – se poate completa si la sediul biroului;
  • notificarea în 3 (trei) exemplare originale;
  • copie act de identitate al părţii care solicită comunicarea – în cazul persoanelor fizice;
  • certificat constatator de la Registrul Comertului – în cazul persoanelor juridice;

Executornacu.ro - Dosare

  • dovada calităţii de reprezentant (împuternicire avocaţială, contract de mandat, procură, etc.) – dacă este cazul;
  • eventuale acte ataşate în dublu exemplar (dacă se comunică un act în original se va depune originalul împreună cu o xerocopie certificată pentru conformitate cu originalul);
  • contravaloarea cheltuielilor necesare comunicării şi onorariul executorului judecătoresc (se vor stabili împreună cu executorul judecătoresc).